Bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering

Bij aan- of verkoop van een onderneming, is het cruciaal om de waarde van die aandelen of activiteiten te kennen. Iedere waardering is maatwerk en de uitkomst is afhankelijk van de specifieke situatie, cashflows en rendement van de betreffende onderneming. Ook spelen meer subjectieve elementen een rol, zoals organisatie, markt, unique selling points, management en dergelijke.

Met onze zorgvuldige begeleiding helpen we een ondernemer de regie te nemen over de waarde van zijn bedrijf. Daarbij geldt: “Morgen is belangrijker dan vandaag, maar hangt er wel nauw mee samen.”

Onze gecertificeerde waarderingsexperts kunnen vertrouwen op jarenlange praktijkervaring en gedegen marktexpertise.

Onderneming verkopen

Onderneming verkopen

De verkoop van hun bedrijf is voor de meeste ondernemers een éénmalige gebeurtenis. En die is lang niet alleen rationeel. Een passende koper en een optimale koopprijs moeten recht doen aan de onderneming en haar werknemers. Uw wensen ten aanzien van de ideale koper, een passende transactievorm en de beoogde prijs zijn voor ons leidend. Een goede voorbereiding en tijdige start is onontbeerlijk. Uiteraard staan we u daarbij met raad en daad terzijde.

NASH beschikt over een uitgebreid netwerk van potentiële kopers en tussenpersonen en spant zich tot het uiterste in, zodat u uw onderneming zo optimaal mogelijk kunt overdragen.


Onderneming kopen

Onderneming kopen

Een duidelijk profiel, met daarin alle relevante kenmerken, is het vertrekpunt voor iedere beoogde acquisitie. Of u nou optreedt als strategische koper of investeerder. Of u nou een management buy-in of een management buy-out beoogt. Wat voor u als koper belangrijke kenmerken zijn, bepaalt u, mede gebaseerd op onze advisering. De over te nemen onderneming moet ‘passen als een jas’. Dat heeft betrekking op een brede reeks gebieden: strategisch, financieel, juridisch, organisatorisch, geografisch, sociaal, et cetera.

En hoe gaat u verder na de overname? Dat bepaalt de waarde van de te acquireren onderneming voor u. En natuurlijk ook welke prijs u bereid bent te betalen.

Kortom, wij helpen u graag bij het vinden en eventueel doorzetten van die onderneming, die past bij wat u zoekt.

NASH heeft zodoende al tientallen ondernemers kunnen helpen om hun ambities te verwezenlijken.


Private equity

Private equity

Ondernemers zijn gedreven mensen. Met ambitieuze ideeën en opvattingen. Dat maakt ze succesvol. Die gedrevenheid leidt soms tot een exponentiële groei of besluiten, die bancair moeilijk financierbaar zijn.

Wij vinden dat alle goed doordachte ondernemersplannen financierbaar moeten zijn. Waar de bank niet verder gaat, zoeken wij private financiers die de meer risicodragende financiering verstrekken en met u meedenken. Zo'n risicodragende financiering kan worden verstrekt door een institutionele private equity verschaffer, door een onderneming of door een privé-investeerder. Met een participatie in het aandelenkapitaal van uw onderneming, een achtergestelde lening of een combinatie van beiden.

NASH Consulting bespreekt, vanuit haar ruime ervaring op dit gebied, graag met u hoe en welke private equity verstrekkers uit ons netwerk optimaal in uw financieringsstructuur passen.

Fiscaal advies

Fiscaal advies

De relatie tussen de onderneming en haar DGA is erg belangrijk vanuit fiscaal oogpunt. Hoe het beste gebruik kan worden gemaakt van de fiscale faciliteiten in het bedrijf en in relatie tot de DGA is onderwerp van onze fiscale dienstverlening. Ook adviseren wij u in algemene zin op het gebied van vennootschapsbelasting, btw en loonheffing.

Waardemanagement / strategisch advies

Waardemanagement / strategisch advies

Waardecreatie is de drijfveer van elke ondernemer. Ofwel verbetering van het verdienvermogen van de onderneming op lange termijn. Dit komt tot uiting in verhoging van de free cash flow. Wij helpen ondernemers het verdienvermogen inzichtelijk te maken en ondersteunen in de ontwikkeling van verbetertrajecten om meer waarde te creëren. Strategisch advies is onontbeerlijk voor elke ondernemer in elke fase van zijn bestaan. Wij houden de onderneming de spiegel voor en motiveren hem tot betere prestaties.

Due dilligence onderzoek

Due dilligence onderzoek

Voordat u een intentieverklaring omzet in een definitieve koopovereenkomst (waarin alle condities van koop en financiering definitief worden bepaald), onderzoeken wij of alle financiële, fiscale, juridische, personele en andere uitgangspunten voor de onderhandelingen juist, volledig en correct zijn geweest.

Is alle informatie volledig en correct? Zijn er misschien zaken bij de onderhandelingen over het hoofd gezien? Zijn er processen gaande, waarvan de uitkomst nog niet zeker is en waarvoor de koper geen risico wil lopen?

Met als uitgangspunt de expertise en ervaring van NASH Consulting benoemen we de risico’s en kunnen we u zekerheid geven met een gedegen due diligence onderzoek.

Bedrijfseconomisch advies, accountancy en jaarrekening

Bedrijfseconomisch advies, accountancy en jaarrekening

De continuïteit van de bedrijfsvoering is een belangrijk aandachtspunt voor de leiding van een onderneming. NASH ondersteunt de organisatie met het geven van bedrijfseconomische adviezen om de rentabiliteit van de onderneming te vergroten. Daarnaast adviseert NASH op basis van haar brede ervaring of de accountancy diensten goed zijn georganiseerd en of de totstandkoming van de jaarrekening goed is georganiseerd.

Alternatieve financieringsvormen

Alternatieve financieringsvormen

Naast traditionele bancaire financiering zijn er steeds meer financieringsinstrumenten beschikbaar, waar NASH Consulting u graag bij ondersteunt.

Zo heeft NASH Consulting veel ervaring met het opstellen en de publicatie van prospectussen, om met goedkeuring van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) obligaties uit te geven. Een obligatielening aan beleggers kan een zeer effectief financieringsinstrument zijn voor een onderneming. De basis van een dergelijk prospectus is een zorgvuldig opgesteld ondernemingsplan.

Minder formeel is financiering middels het aantrekken van crowd funding. Ook hiervoor is een goed financieringsplan onmisbaar.

Overname financiering

Overname financiering

Voor het overnemen van een onderneming (in de vorm van aandelen of activa) heeft u vaak externe financiering nodig. Wij helpen u bij het structureren en realiseren van een overnamefinanciering. Omdat er vaak onvoldoende zakelijke zekerheden zijn stellen financiers extra eisen aan zo'n financiering. Ook kunt u vaak gebruik maken van ondersteuning door de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van een borgstellingskrediet. Naast de banken zijn ook andere financiers, onder voorwaarden, bereid om mee te helpen uw overname te realiseren.

Steeds vaker komt het voor dat de verkoper een deel van de overeengekomen koopprijs meefinanciert. Zo'n ‘vendor loan’ is vaak achtergesteld bij de bancaire financiering en helpt de koper om de overname financieel rond te krijgen. Een vendor loan kan ook een variabel karakter hebben, in de vorm van een zogenaamde ‘earn-out’. Daarbij is het nog te betalen deel van de koopsom (als vendor loan) afhankelijk van de toekomstige resultaten.

NASH Consulting heeft al vele overnamefinancieringen succesvol gerealiseerd en gestructureerd voor haar opdrachtgevers.

Werkkapitaal- en groeifinanciering

Werkkapitaal- en groeifinanciering

Financiering van voorraden en debiteuren is cruciaal voor een gezonde liquiditeit. Als de onderneming het goed doet en groeit, neemt deze behoefte nog verder toe. Groei gaat gepaard met investeringen in mensen, machines of voorraden. Een goede en flexibele werkkapitaalfinanciering is dan van levensbelang. Dit kan bestaan uit een ruime rekening courant faciliteit bij de huisbank, maar tegenwoordig wordt dit steeds vaker ingevuld met factoring of andere flexibele oplossingen. Dergelijke investeringen kunt u vaak niet uit uw eigen cash flow bekostigen en vergen een externe financiering. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden voor de financiering van groei. Naast de reguliere banken en financieringsmaatschappijen zijn er nieuwe partijen die bereid zijn groeiende ondernemingen te financieren. Zelfs de overheid heeft groeifaciliteiten waarvan u gebruik kan maken.

De basis is altijd een goede prognose van verlies- en winstrekening en balans en cash flow. NASH Consulting helpt u bij de financiering van uw groei. Door samen met u realistische prognoses op te stellen en daarna de meest optimale financieringsvorm te zoeken.

NASH Consulting begeleidt vele ondernemingen op hun groeipad waarbij een gezonden financiële situatie nu en in de toekomst centraal staat.

Onroerend goed financiering

Onroerend goed financiering

Jarenlang was het financieren van onroerend goed een kwestie van een telefoontje naar de bank en een taxatie. Sinds de crisis zijn de reguliere banken niet meer zo happig op de financiering van onroerend goed en stellen zij allerlei eisen ten aanzien van omvang, looptijd en aflossing. Zeker voor beleggings-onroerend goed is het tegenwoordig niet eenvoudig om een goede en passende financiering te vinden.

Gelukkig zijn er nieuwe aanbieders in de markt en alternatieve methoden om onroerend goed te financieren. Ook sommige crowd funding platforms richten zich steeds meer op leningen gedekt door onroerend goed.

NASH Consulting kent de wereld van de financiers en vindt voor u de optimale financieringsstructuur voor uw onroerend goed.

Advies financiële derivaten

Advies financiële derivaten

Veel ondernemers hebben schade geleden door rentederivaten. Vanaf eind 2016 voeren de banken het Herstelkader Rentederivaten MKB. Dit kent soms erg lange doorlooptijden. Als u een aanbieding ontvangt, is het nog niet zo eenvoudig om deze inhoudelijk te doorgronden.

NASH helpt u bij deze ingewikkelde materie. Door een second opinion op de aanbieding van de bank uit hoofde van het Herstelkader of door te bezien of u op een andere manier uw schade kunt verhalen. Wij werken hierbij samen met enkele gespecialiseerde advocaten.

Ook als u nieuwe rentederivaten zou willen afsluiten kunnen wij u adviseren, zodat u een instrument afsluit dat goed past bij uw situatie.

Uitkeringstoets

Uitkeringstoets

Bij een dividenduitkering of bijvoorbeeld de inkoop van eigen aandelen is de bestuurder van een vennootschap verplicht een uitkeringstoets uit te voeren. Naast een balanstoets is een liquiditeitstoets noodzakelijk waarbij wordt onderzocht of de vennootschap in staat is door te gaan met het betalen van de kortlopende verplichtingen. Het niet correct uitvoeren en vastleggen van de uitkeringstoets kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor toekomstige tekorten van de vennootschap. NASH Consulting kan voor u een professionele uitkeringstoets uitvoeren waarna wij adviseren of de uitkering kan plaatsvinden. Met een extern uitgevoerde uitkeringstoets kunt u uw privé aansprakelijkheid minimaliseren.