NASH Blog "Regel 1"

NASH Blog "Regel 1"

Markten veranderen in hoog tempo. Technologische veranderingen, demografische effecten, nationaal politieke maatregelen maar ook geopolitieke gebeurtenissen en trends, veroorzaken veranderingen in vele markten. Soms gaan deze zeer snel. De levenscyclus van vele producten of product-markt combinaties wordt daardoor drastische bekort. Zonder passende maatregelen kan dat leiden tot een drastische verlaging van de omzet, oftewel een verlaging van “Regel 1”.
Proactieve maatregelen zijn daarom van levensbelang. Dat betekent dat ondernemers meer dan in de afgelopen decennia actief bezig moeten zijn met de portfolio van overmorgen of die van volgende week, wellicht zelfs die van volgend jaar. Afhankelijk van de mate waarin ze dit doen vergroot/verkleint de kans dat de omzet in de nabije toekomst niet voorziene fluctuaties laat zien.
Klanten betalen facturen omdat de goederen en/of diensten die ze kopen voor hen een waarde hebben. Die waarde stelt hen in staat om zelf ook weer waarde toe te voegen of te creëren en facturen te versturen aan hun klanten. En zo voort.
Een ondernemer die niet verrast wil worden door grote en/of trendmatige omzetfluctuaties, zal daarom de toekomst moeten bestuderen en onderzoeken. Dit zijn niet puur academische of salon-activiteiten maar werkzaamheden in de markt, met het doel ook in de toekomst producten en diensten te kunnen (blijven) leveren, die waarde hebben voor de klanten. Deze activiteit staat naast de dagelijkse operaties. Immers ook morgen moet weer waarde worden gecreëerd, facturen worden verstuurd en moeten de salarissen worden betaald.
Een proactieve  ondernemer verkeert daarom altijd in een virtuele spagaat: met een been in het heden en met het andere been in de toekomst. Het eerste been is bezig met het optimaliseren van de huidige bedrijfssystemen. Uiteraard is en blijft het immers belangrijk om je als ondernemer in het heden te richten op het optimaliseren van volumes, prijzen, kosten en financieringen.
Maar in deze blog richten wij ons op het been dat in de toekomst staat.

Hoe kan een ondernemer zich richten op de toekomst. Het antwoord is in principe eenvoudig: door gericht naar de markt te kijken!
Maar de werkelijkheid is gecompliceerd. Immers vaak is er sprake van meerdere markten en meerdere producten, die vele combinaties mogelijk maken. Een serieuze analyse moet dan inzicht geven waar in de toekomst veranderingen kunnen en zullen optreden en waar de onderneming zich zal moeten vernieuwen.

In de huidige dynamische markten moet iedere onderneming zich continu vernieuwen. Nieuwe producten, nieuwe markten, maar bovenal nieuwe combinaties ervan bedenken en toepassen. Dit is een gecompliceerd maar, daarom een noodzakelijk proces.
Tijdens dit vernieuwingsproces is het van belang voor de onderneming om aan zelfreflectie te doen. Waar liggen de sterke kanten van de onderneming en waar de zwakke en hoe verhouden zich deze sterkten en zwakten tot de producten en de markten (kansen en bedreigingen).
Een proactieve ondernemer is zelf de leider van de onderzoeks- en veranderstappen. Er zijn wel hulpmiddelen voor hem beschikbaar om dit proces te sturen en te begeleiden. Hoewel deze activiteiten een permanent proces zijn verdient het aanbeveling het in een project vorm te doen. Dit maakt de kostenbewaking eenvoudiger.  Tijdens zo’n project gaat een nieuwe wereld open. Het is vaak onvoorstelbaar hoeveel marktkansen er zijn. Het resultaat van een project is innovatie!
Innovatie is geen uitvinding maar het resultaat van projectmatig werken aan het ontwikkelen van realistische product/dienst en marktkansen.